2013.02 saita(表面)2013.02 saita(中面)あご入兵四郎だし

「あご入兵四郎だし」をご紹介いただきました。